محصولات یدکی کاترپیلار
سنسور کاترپیلار - سنسور فشار روغن و فشار آب و فشار دما و برق موتور های کاترپیلار
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
1 sensor شماره فنی : 1309811 برند : CAT
3 SENSOR GP- SPD -A شماره فنی : 2735041 برند : متفرقه
5 SENSOR G شماره فنی : 1946725 برند : cgr
7 SENSOR GP-TEMPERATURE شماره فنی : 2566453 برند : perkins
9 SENSOR شماره فنی : 8n3844 برند : CAT
11 SENSOR GP-PRESS شماره فنی : 2168684 برند : CAT
13 Sensor شماره فنی : 2644297 برند : perkins
15 SPEED SENSOR شماره فنی : 1918304 برند : CAT
17 اسبک سوزن شماره فنی : 1032051 برند : CAT
19 اسپید سنسور شماره فنی : 8L4171 برند : CAT
21 سنسور دمای روغن شماره فنی : 1916587 برند : CAT
23 سوپاپ پمپ دستی شماره فنی : 1P2298 برند : متفرقه
25 سنسور دما شماره فنی : 7X1043 برند : CAT
27 فشار روغن و گازوِئیل شماره فنی : 2476719 برند : CAT
29 بوست پرشر شماره فنی : 1946723 برند : CAT
31 سنسور بوست پرشر شماره فنی : 1946724 برند : CAT
33 SENSOR GP-SP شماره فنی : 1899801 برند : CAT
35 SENSOR GP شماره فنی : 1619926 برند : CAT
37 سنسور شماره فنی : 1619931 برند : CAT
39 اتمسفر پرشر شماره فنی : 1507673 برند : CAT
41 سنسور اسپید تایمینگ شماره فنی : 1296628 برند : CAT
43 سنسورGP SPEED شماره فنی : 1271008 برند : CAT
45 سنسور شماره فنی : 1112350 برند : CAT
47 سنسور شماره فنی : 1036093 برند : CAT
49 سنسور فشارگازوئیل - روغن شماره فنی : 2746719 برند : CAT
51 سنسور دمای آب شماره فنی : 2566453 برند : CAT
53 PRESSURE SENSOR شماره فنی : 2842728 برند : CAT
55 سنسور شماره فنی : 2968397 برند : CAT
57 سنسور آب ولوو برند : VEDO
59 SENSOR GR شماره فنی : 3181178 برند : متفرقه
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
2 SENSOR G شماره فنی : 2842728 برند : متفرقه
4 SENSOR شماره فنی : 2016617 برند : CAT
6 SENSOR G شماره فنی : 1946724 برند : cgr
8 SENSOR شماره فنی : 2380112 برند : CAT
10 Sensor شماره فنی : 2163448 برند : CAT
12 سنسور فشار گازوییل برند : متفرقه
14 SENSOR GP-TEMPERATURE شماره فنی : 2566453 برند : CAT
16 اتمسفر پرشر شماره فنی : 1946722 برند : CAT
18 اسپید سنسور شماره فنی : 1918304 برند : CAT
20 سنسور دما متفرقه رو C15 بود شماره فنی : 41383 برند : متفرقه
22 سنسور فشار روغن برند : veethree
24 سوزن 35 مکانیکال شماره فنی : 4P9076
26 PRESSURE SENSOR شماره فنی : 2935534 برند : CAT
28 سنسور شماره فنی : 2016615 برند : CAT
30 سنسور بوست پرشر شماره فنی : 1946724 برند : CAT
32 سنسور پرشر شماره فنی : 1946725 برند : CAT
34 سنسور gp شماره فنی : 1887511 برند : CAT
36 بوست پرشر شماره فنی : 1619928 برند : CAT
38 سنسور شماره فنی : 1621709 برند : CAT
40 سنسور GP SPEED شماره فنی : 1296628 برند : CAT
42 سنسور دمای آب شماره فنی : 1309811 برند : CAT
44 SENSOR GP-TEMP شماره فنی : 1187226 برند : CAT
46 بوست پرشر شماره فنی : 1112351 برند : CAT
48 اتمسفر پرشر شماره فنی : 2746717 برند : CAT
50 بوست پرشر شماره فنی : 2766793 برند : CAT
52 اسپید سنسور شماره فنی : 3181178 برند : CAT
54 سنسور شماره فنی : 1378750 برند : CAT
56 سنسور شماره فنی : 2244536 برند : CAT
58 sensor شماره فنی : 1309811 برند : CAT