محصولات یدکی کاترپیلار

seal & gasket

کاسه نمد و واشر موتور های کاترپیلار
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
1 گسکت شماره فنی : 1011635 برند : IPD
3 SEAL شماره فنی : 1043560 برند : CAT
5 واشر کارتل C12 شماره فنی : 1095308 برند : IPD
7 Gassket شماره فنی : 1182797 برند : IPD
9 GASKET ADAPTER شماره فنی : 1233292 برند : CAT
11 SEAL-INTEGRAL شماره فنی : 1262702 برند : CAT
13 gasket شماره فنی : 1272176 برند : CTP
15 EDGE BONDED SEAL شماره فنی : 1293948 برند : IPD
17 Gassket شماره فنی : 1314164 برند : FP
19 SEAL-INTEGRAL شماره فنی : 1359819 برند : متفرقه
21 گسکت سینی جلو شماره فنی : 1393526 برند : متفرقه
23 SEAL KIT شماره فنی : 1410284 برند : متفرقه
25 گسکت شماره فنی : 1443472 برند : متفرقه
27 شیم زیر سر سیلندر شماره فنی : 1445692 برند : FP
29 گسکت شماره فنی : 1503723 برند : متفرقه
31 Gassket شماره فنی : 1503727 برند : FP
33 گسکت سینی جلو3406 شماره فنی : 1593024 برند : متفرقه
35 SEAL-INTERGRAL شماره فنی : 1607037 برند : CAT
37 GASKET SEE COL 3 شماره فنی : 1613411 برند : پنجه اگزوز C9
39 واشر سینی جلو شماره فنی : 1669142 برند : متفرقه
41 گسکت شماره فنی : 1880210 برند : CAT
43 فلور آب شماره فنی : 2045427 برند : WORLD GASKET
45 شیم زیر سر سیلندر شماره فنی : 2271204 برند : CTP
47 گسکت اویل کولر 3126 شماره فنی : 2337655 برند : متفرقه
49 گسکت شماره فنی : 2413283 برند : CTP
51 SEAL-VALVE COVER شماره فنی : 2429537 برند : CAT
53 گسکت شماره فنی : 2473796 برند : CAT
55 SEAL شماره فنی : 2685582 برند : CAT
57 SEAL شماره فنی : 2720390 برند : BULL
59 واشر بالا 3412 شماره فنی : 2933018 برند : CAT
61 Gassket شماره فنی : 3017750 برند : متفرقه
63 Gassket شماره فنی : 3042566 برند : متفرقه
65 باند دور بوش 35 شماره فنی : 3526061 برند : MCBEE
67 گسکت شماره فنی : 1H7339 برند : متفرقه
69 گسکت شماره فنی : 1n4859 برند : متفرقه
71 گسکت شماره فنی : 1S4295 برند : متفرقه
73 گسکت شماره فنی : 1S5772 برند : CAT
75 Gassket شماره فنی : 1S7057 برند : IPD
77 گسکت شماره فنی : 1W1898 برند : متفرقه
79 Gassket شماره فنی : 1w2636 برند : 1CAT
81 Gassket شماره فنی : 1w8393 برند : متفرقه
83 گسکت شماره فنی : 1w8545 برند : متفرقه
85 گسکت شماره فنی : 2J4672 برند : DSG
87 واشر زیر چمبر شماره فنی : 2M2667 برند : فلزی
89 گسکت فلزی شماره فنی : 2N08630 برند : FP
91 گسکت شماره فنی : 2n8204 برند : FP
93 گسکت شماره فنی : 2P0220 برند : FP
95 Gassket شماره فنی : 2p3760 برند : متفرقه
97 Gassket شماره فنی : 2p8643 برند : متفرقه
99 گسکت شماره فنی : 2P8746 برند : FP
101 گسکت شماره فنی : 2S0795 برند : متفرقه
103 Gassket شماره فنی : 2s6151 برند : FP
105 GASKET شماره فنی : 2w0752 برند : CAT
107 Gassket شماره فنی : 2w5447 برند : 7FP
109 گسکت شماره فنی : 3E6747 برند : متفرقه
111 گسکت شماره فنی : 3N4087 برند : FP
113 گسکت شماره فنی : 3P6061 برند : CAT
115 seal شماره فنی : 3s9643 برند : CAT
117 SEAL شماره فنی : 4F7390 برند : CAT
119 گسکت شماره فنی : 4H3541 برند : FP
121 Gassket شماره فنی : 4H9541 برند : FP
123 Gassket شماره فنی : 4n0403 برند : متفرقه
125 Gassket شماره فنی : 4n0699 برند : 3FP
127 گسکت شماره فنی : 4N0865 برند : متفرقه
129 گسکت شماره فنی : 4N0933 برند : FP
131 Gassket شماره فنی : 4n1104 برند : متفرقه
133 واشر کارتل 3406 شماره فنی : 4N1151 برند : متفرقه
135 GASKET (P) شماره فنی : 4n1320 برند : CAT
137 Gassket شماره فنی : 4n1684 برند : FP
139 گسکت شماره فنی : 4N1998 برند : متفرقه
141 گسکت شماره فنی : 4N3841 برند : CAT
143 Gassket شماره فنی : 4n4431 برند : متفرقه
145 GASKET-CLA شماره فنی : 4N7253 برند : CAT
147 Gassket شماره فنی : 4n8067 برند : متفرقه
149 Gassket شماره فنی : 4n9937 برند : متفرقه
151 Gassket شماره فنی : 4p4460 برند : متفرقه
153 گسکت شماره فنی : 4W0414 برند : متفرقه
155 Gassket شماره فنی : 4w1874 برند : متفرقه
157 Gassket شماره فنی : 4w6302 برند : متفرقه
159 گسکت شماره فنی : 4W7628 برند : متفرقه
161 SEAL شماره فنی : 5J0964 برند : WORD
163 SEAL-U-CUP شماره فنی : 5J8325 برند : WORD
165 Gassket شماره فنی : 5m4741 برند : متفرقه
167 سیل شماره فنی : 5P5648 برند : متفرقه
169 SEAL شماره فنی : 5P7815 برند : متفرقه
171 گسکت شماره فنی : 5S6735 برند : FP
173 SEAL شماره فنی : 6F4866 برند : CTP
175 Gassket شماره فنی : 6l1694 برند : متفرقه
177 گسکت شماره فنی : 6l5773 برند : متفرقه
179 گسکت شماره فنی : 6L9651 برند : متفرقه
181 Gassket شماره فنی : 6n2508 برند : متفرقه
183 SEAL شماره فنی : 6N5475 برند : متفرقه
185 SEAL شماره فنی : 6v2695 برند : CAT
187 Gassket شماره فنی : 7c0358 برند : fp
189 گسکت شماره فنی : 7C7431 برند : متفرقه
191 Gassket شماره فنی : 7E5555 برند : IPD
193 واشر توربو شارژر شماره فنی : 7M7273 برند : متفرقه
195 گسکت شماره فنی : 7n3368 برند : متفرقه
197 گسکت شماره فنی : 7N4927 برند : متفرقه
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
2 گسکت شماره فنی : 7N4932 برند : متفرقه
4 واشر پنج اگزوز شماره فنی : 7N4903 برند : FP
6 GASKET PLATE شماره فنی : 7N0631 برند : CAT
8 گسکت شماره فنی : 7E6016 برند : CAT
10 seal شماره فنی : 7c8296 برند : FP
12 واشر کاسه نمد عقب شماره فنی : 7C1583 برند : BULLDOG
14 Gassket شماره فنی : 7c0307 برند : fp
16 گسکت شماره فنی : 6N7887 برند : FP
18 Gassket شماره فنی : 6n2843 برند : FP
20 گسکت شماره فنی : 6N2331 برند : متفرقه
22 گسکت شماره فنی : 6L7773 برند : متفرقه
24 Gassket شماره فنی : 6l5766 برند : متفرقه
26 Gassket شماره فنی : 6i2003 برند : متفرقه
28 گسکت شماره فنی : 5S8055 برند : FP
30 Gassket شماره فنی : 5s6051 برند : متفرقه
32 SEAL STK شماره فنی : 5P5678 برند : FP
34 گسکت شماره فنی : 5N1940 برند : CAT
36 SEAL-U-CUP شماره فنی : 5J8350 برند : WORD
38 SEAL شماره فنی : 5J5020 برند : WORD
40 گسکت شماره فنی : 5H0135 برند : متفرقه
42 گسکت شماره فنی : 4W6858 برند : متفرقه
44 GASKET شماره فنی : 4W3100 برند : CAT
46 گسکت شماره فنی : 4W0549 برند : FP
48 Excluder-seal شماره فنی : 4R9999 برند : CAT
50 Gassket شماره فنی : 4p3765 برند : متفرقه
52 Gassket شماره فنی : 4n8207 برند : متفرقه
54 گسکت شماره فنی : 4N7266 برند : متفرقه
56 Gassket شماره فنی : 4n6672 برند : CAT
58 گسکت شماره فنی : 4N3841 برند : CAT
60 گسکت شماره فنی : 4n2199 برند : متفرقه
62 Gassket شماره فنی : 4n1868برند : متفرقه
64 Gassket شماره فنی : 4n1636 برند : متفرقه
66 گسکت شماره فنی : 4N1156 برند : متفرقه
68 Gassket شماره فنی : 4n1105 برند : متفرقه
70 گسکت شماره فنی : 4N1059 برند : FP
72 گسکت شماره فنی : 4N0933 برند : متفرقه
74 گسکت شماره فنی : 4N0864 برند : متفرقه
76 گسکت شماره فنی : 4N0641 برند : متفرقه
78 گسکت شماره فنی : 4M2250 برند : FP
80 گسکت شماره فنی : 4H7869 برند : 1IPD
82 Gassket شماره فنی : 4f8386 برند : متفرقه
84 Gassket شماره فنی : 4f3602 برند : متفرقه
86 SEAL شماره فنی : 3s3074 برند : WORD
88 گسکت شماره فنی : 3N4524 برند : FP
90 Gassket شماره فنی : 3j5554 برند : متفرقه
92 باند دور بوش شماره فنی : 2W6134 برند : FP
94 گسکت شماره فنی : 2w1626 برند : متفرقه
96 گسکت شماره فنی : 2W0459 برند : متفرقه
98 Gassket شماره فنی : 2s4080 برند : متفرقه
100 گسکت شماره فنی : 2S0795 برند : 2FP
102 Gassket شماره فنی : 2p8697 برند : متفرقه
104 گسکت شماره فنی : 2P4305 برند : CAT
106 گسکت شماره فنی : 2P2720 برند : FP
108 گسکت شماره فنی : 2n8630 برند : 2+6 FP
110 GASKET شماره فنی : 2N0931 برند : CAT
112 گسکت شماره فنی : 2m9189 برند : 5FP
114 گسکت شماره فنی : 2m1395 برند : FP
116 گسکت شماره فنی : 2A4448 برند : FP
118 GASKET شماره فنی : 1w8545 برند : CAT
120 Gassket شماره فنی : 1w5957 برند : متفرقه
122 گسکت شماره فنی : 1W1898 برند : متفرقه
124 گسکت شماره فنی : 1W1251 برند : متفرقه
126 گسکت شماره فنی : 1S6595 برند : متفرقه
128 واشر کاغذی شماره فنی : 1S4810 برند : متفرقه
130 گسکت شماره فنی : 1P0436 برند : متفرقه
132 گسکت شماره فنی : 1h7666 برند : متفرقه
134 شیم زیر سر سیلندر شماره فنی : 3590908 برند : FP
136 Gassket شماره فنی : 3069102 برند : متفرقه
138 گسکت شماره فنی : 3024960 برند : متفرقه
140 Gassket شماره فنی : 3012972 برند : FP
142 واشر درب بغل 35 شماره فنی : 2720759 برند : CTP
144 SEAL شماره فنی : 2685589 برند : CAT
146 Gassket شماره فنی : 2529685 برند : CAT
148 plate trust شماره فنی : 2463144 برند : متفرقه
150 Gassket شماره فنی : 2415928 برند : FB
152 SEAL-INTEGRAL شماره فنی : 2348937 برند : CTP
154 گسکت اویل کولر 3126 شماره فنی : 2337654 برند : متفرقه
156 Gassket شماره فنی : 2060279 برند : متفرقه
158 گسکت توربو شماره فنی : 1886126 برند : IPD
160 SEAL-U-CUP شماره فنی : 1672320 برند : متفرقه
162 SEAL PRESS شماره فنی : 1662340 برند : CAT
164 واشر درب سینی جلو شماره فنی : 1607271 برند : متفرقه
166 گسکت سینی جلو3406 شماره فنی : 1593024 برند : متفرقه
168 واشرسینی جلو شماره فنی : 1559524 برند : متفرقه
170 Gassket شماره فنی : 1503724 برند : متفرقه
172 گسکت شماره فنی : 1446142 برند : IPD
174 گسکت شماره فنی : 1443777 برند : متفرقه
176 Gassket شماره فنی : 1440477 برند : متفرقه
178 Gasket شماره فنی : 1393550 برند : CAT
180 واشر فلزی شماره فنی : 1361107 برند : CAT
182 Gassket شماره فنی : 1337068 برند : IPD
184 گسکت شماره فنی : 1299452 برند : متفرقه
186 گسکت شماره فنی : 1292861 برند : متفرقه
188 گسکت شماره فنی : 1264935 برند : متفرقه
190 گسکت شماره فنی : 1250434 برند : CAT
192 گسکت شماره فنی : 1228856 برند : CAT
194 سیل شماره فنی : 1167220 برند : متفرقه
196 Gassket شماره فنی : 1084420 برند : متفرقه
198 GASKET شماره فنی : 1013125 برند : CAT
200 گسکت شماره فنی : 194810